September 2007
Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Zbiór Falka återvänder till Polen

foto: OKF

Professor Knut Olof Falk.

I höst återuppväcks minnena av en långvarig svensk vetenskaplig gärning i Polen. Fil. lic. Dagmar Falk kommer att överlämna framlidne maken Lundaprofessorn Knut Olof Falks efterlämnade forskningsmaterial till museet i Suwalki.

Falk bedrev redan på 1930-talet språkforskning i nordöstra Polen. Han fick då kopior på landaböcker från Suwalkiområdet, med kartor och uppgifter om gårdarna och deras ägare sedan flera hundra år. Under andra världskriget brändes arkiven ner, och Falks kopior, som i den vetenskapliga världen kallas Zbiór Falka, är de enda som finns kvar.

1959 ombads Falk att delta i en tvärvetenskaplig undersökning av en gammal slavobaltisk stam, jatvingerna, som hade levt i Suwalkiområdet på medeltiden. Polska arkeologer hade hittat bosättningar och gravplatser på flera håll, och utgrävningarna pågick under många år.

Falks uppgift blev att undersöka rester av jatvingernas språk, som borde finnas kvar i gamla ortnamn. Tillsammans med hustrun Dagmar och en grupp studenter från slaviska institutionen i Lund, reste Falk under tjugo års tid ner och kartlade området ur språklig synpunkt. Expeditionen fotograferade flitigt både intervjupersoner och deras gårdar, och ett rikt material finns nu samlat i Lund.

Det har länge utlovats att materialet ska skänkas till Museet i Suwalki för att stå till vetenskapens tjänst, och efter ett par års arbete är det nu dags.

Överlämnandet kommer att ske på polska generalkonsulatet i Malmö i höst.

Gunilla Lindberg

Dagmar Falk utnämns till hedersmedborgare
i Suwalki 31 oktober 2007 >>

Läs också om den jatvingiska expeditionens 50-årsjubileum hösten 2005 >>