Är polacker rasister?

Polacker tycker mest om tjecker, italienare, slovaker, engelsmän, spanjorer och amerikaner. 45 % av polackerna gillar dem, visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet Cbos.

Listan på nationer som polacker ogillar mest toppas av araber och romer (67 %), ryssar (50 %), rumäner (47 %) turkar (45 %), judar (37 %) och serber (35 %).

Resultatet är knappast överraskande och följer trenderna. Den negativa attityden mot araber, romer, ryssar, rumäner och judar styrs av dagsaktuella händelser (terrorattacker) eller dåliga historiska erfarenheter (ryssar) och omotiverad men ”nedärvd” motvilja (judar). Det är intressant att tyskar inte hamnade i täten – detta kan tyda på att makthavarnas i det närmaste officiella antityska propaganda inte smäller högre än polackernas egna täta kontakter med tyskarna.

Man kan också utläsa en tendens att förhålla sig positiv till folkslag som man kommit i personlig kontakt med och även lever tillsammans med. Den positiva hållningen till engelsmän, tjecker, italienare, amerikaner bygger sannolikt just på denna direkta kontakt och inte på förutfattade meningar.

Å andra sidan kan man fråga sig hur många av de svarande som känner någon arab, rom, turk eller jude som ju kan vara lika exotiska och ”spännande” som spanjorer och italienare. Här bygger de negativa attityderna rimligen på stereotypa föreställningar som de fått hemifrån, från skolan, medierna eller propagandan.

Det ligger nära till hands att se den ekonomiska aspekten på polackers attityder gentemot andra nationer. Nationer som uppfattas som rika eller åtminstone välbeställda ses som mer ”civiliserade” och därmed är det lättare att gilla dem. Nationer som associeras med fattigdom förknippas därmed med brottslighet och elände.

Tyvärr är det dock inte bara polacker som styrs av stereotyper i sina attityder.

Dorota Tubielewicz Mattsson