Rapport: Demokratin har försämrats i Polen

Demokratin i Polen har försämrats under det senaste året. Regeringen har ett tydligt demokratiskt mandat, men demokrati innebär också att medborgarna och oppositionen har oinskränkt rätt att delta i det politiska livet och uttrycka sina åsikter, och på det området har situationen i Polen försämrats.

Det visar Bertelsmanns Transformations Index 2018.

Bertelsmann-stiftelsen gör vartannat år en bedömning av politiska och ekonomiska förändringar i 129 länder som genomgått s.k. transformation, bland annat dem i Öst-och Centraleuropa som gick med i EU under 200-talet. Ett femtiotal kriterier, och läget i Polen har blivit sämre enligt många av de kriterierna.

Bland exemplen finns den nya lagen om offentliga sammankomster, som ger företräde åt demonstrationer och processioner som arrangeras av stat eller kyrka, och politiseringen av public service-medierna TVP, Polskie Radio och nyhetsbyrån PAP.

Ett tredje exempel är domstolsväsendets minskade oberoende i förhållande till staten, vilket begränsar de medborgerliga rättigheterna och gör det svårare för medborgarna att hävda sin rätt i domstolarna. Ett annat problem är de demokratiska institutionernas stabilitet. Polen låg tidigare på en god nivå, men de stora förändringarna har medfört en betydande politisering.

Stiftelsen ser också anledning till oro för landets makroekonomiska stabilitet. De stora sociala transfereringarna motsvaras inte av en proportionell ökning av skatteintäkterna eftersom regeringen misslyckats med att införa skatter på banker och livsmedelskedjor, skriver Bertelsmann-stiftelsen. Det påverkar både statsskulden och budgetunderskottet.

Även synen på miljöskyddet har försämrats, liksom samrådet med civilsamhället – frivilligorganisationer och fackföreningar – samt den ökade aktiviteten bland antidemokratiska krafter som de nationalistiska organisationerna.

Att Polens anseende internationellt nu är lägre hör ihop med konflikten med Bryssel och regeringens sänkta trovärdighet utanför landets gränser.

Rapporten skrevs före IPN-lagen och Polens konflikt med USA i den frågan.

Rapporten pekar också på de negativa effekterna av den brain drain som Polen och många av de nya EU-länderna utsatts för. Hela 8 % av befolkningen har flyttat, vilket hämmat den ekonomiska och sociala utvecklingen. (Rzeczpospolita 22 mars 18)