Antivaccinationsrörelsen på frammarsch i Polen

Medan det i Europa pågår en mässlingsepidemi håller Polen på att lagstifta om att avskaffa vaccinationsplikten för barn. Frågan behandlas just nu i parlamentet sedan ett medborgarförslag antagits av talmannen för behandling. Förslaget kommer från antivaccinationsorganisationen Stop NOP som samlat 121 000 underskrifter till stöd för sin sak.

Inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) finns ett starkt stöd för antivaccinationsrörelsen. Redan förra året hävdade biträdande justitieminister Patryk Jaki att ”tvånget att vaccinera är en diskriminering av Polens medborgare i jämförelse med andra EU-medborgare”.
Med det nya lagförslaget ska vaccinationstvång enbart gälla då det är risk för en epidemi. I övrigt bestämmer föräldrarna själva om de vill vaccinera sina barn eller inte. Läkarna ska kunna åläggas att göra särskilda undersökningar som visar att det är onödigt med vaccinering. De ska även skriftlig informera om möjliga biverkningar av vaccinet. Det är tänkt att ”öka förtroendet för det polska sjukvårdssystemet samt avsevärt minska förekomsten av NOP*”. Vidare skulle läkarna vara tvungna att informera föräldrarna om att vaccinet ”tillverkats av mänskliga celler”, vilket är en tydlig gest mot katolska kyrkan som låtit antivaccinationsrörelsen samla in namnunderskrifter utanför kyrkorna.
Organisationen Stop NOP sprider sensationslystna teorier om att vaccinationer orsakar autism, cancer och spädbarnsdöd. Man hävdar även felaktigt att i länder där det inte finns något vaccinationstvång har inga epidemier brutit ut. Detta är en lögn. Enligt WHO har Ukraina i år haft ett utbrott av mässling med 12 000 insjuknade, vilket lett till att de ukrainska myndigheterna genomfört massvaccinering.
121 000 underskrifter går inte att ignorera. Alltfler människor blir motståndare till de livräddande vaccinationerna. Varför? Det kan handla om bristande tillit till sjukvårdssystemet och staten som sådan, det kan också handla om att många föräldrar vill se orsaken till svåra sjukdomar hos sina barn och därmed tar till enkla lösningar vid dramatiska sjukdomsfall.
Experterna varnar för att det nya lagförslaget kan leda till att antalet vaccineringar hamnar en nivå under 85% och därmed till allvarliga epidemier av smittsamma sjukdomar. Man understryker behovet av information och undervisning.

Valfria vaccinationer fungerar i de civila samhällena där förtroendet för staten och människor sinsemellan är stort, men även där måste man bedriva  informationskampanjer, säger epidemiologen dr Iwona Paradowska-Stankiewicz till OKO.Press.
Med tanke på kommunalvalen i oktober kommer lagförslaget sannolikt att behandlas länge av de polska folkvalda. PiS har lovat att se till att inga medborgarförslag avslås. Så länge de inte handlar om till exempel liberalisering av abortlagen…

Dorota Tubielewicz Mattsson

*NOP – ett eller flera medicinska symptom (oftast temporära) som förknippas med vaccinationen.