Segern var ett tecken på Polens gudomliga beskydd

Av Terho Paulsson

Tidigare  har Janina och Sven Ahlgren riktat vår uppmärksamhet på Anna Vasa, dotter till Johan III, som kom att framleva sitt liv i Polen sedan hennes bror Sigismund (Zygmunt III Waza) fråntagits den svenska tronen.

Anna Vasas brev till Jan Karol Chodkiewicz  –  mannen som tillfogade den svenska armén ett ödesdigert nederlag vid Kirkholm 1605.

Anna Vasas brev till Jan Karol Chodkiewicz – mannen som tillfogade den svenska armén ett ödesdigert nederlag vid Kirkholm 1605.

När strider om inflytande i det viktiga Baltikum bröt ut mellan Polen och Sverige tog Anna ställning för Polen, trots att hon fortfarande ansåg sig vara prinsessa av Sverige.
Vi kan här återge ett brev av Anna Vasas hand med anknytning till den svensk-polska historien — ett brev där hon hyllar den polske härföraren Jan Karol Chodkiewicz som ledde den till antalet klart underlägsna polska hären och besegrade Sverige i slaget vid Kirkholm 1605.

Låt oss rekapitulera: Sigismund regerar i Polen fram till 1632. I Sverige regerar Karl IX och under hans tid utkämpas bittra strider mellan Sverige och Polen om inflytandet i Baltikum. År 1605 lider den svenska armén ett förödande nederlag vid Kirkholm söder om Riga. En styrka om 3000 man polskt kavalleri besegrar en svensk armé på 11000 man.

Anna Vasa sitter i Kraków, avskuren från det Sverige som hon betraktar som sitt hemland. Lägg märke till att hon i brevet fortfarande titulerar sig med Guds nåde Sveriges, Götes och Wendes prinsessa etc….

Brevet som återges på bilden ovan (översättning till svenska — se nedan) är ställt till Jan Karol Chodkiewicz som var just den som den 17 okt 1605 tillfogade den svenska armén det ödesdigra nederlaget vid Kirkholm.

Texten är hämtad från Witold Taszycki, Wybór tekstow staropolskich XVI-XVIII wieku, PWN, Warszawa 1966 och översatt av undertecknad från Annas lite omständliga polska. Anna Vasas originalbrev finns i Biblioteka Polska i Paris.

Segern som Anna Vasa nämner i brevet är alltså slaget vid Kirkholm, där Jan Karol Chodkiewicz i numerärt underläge återerövrar Livland från Karl IX.

TErhoVinjett.inddYtterst intressant är hur Anna tolkar den polska segern på slagfältet som ett gudomligt ingripande, något som vi känner till från flera senare skeden i polsk historia. Anna Vasa uttrycker i brevet en önskan att slaget skall förevigas av en konstnär. Det finns faktiskt ett kopparstick utfört av den italienske konstnären Antonio Tempesta — huruvida det är just detta som tillkommit på Annas uppdrag skall vi låta vara osagt. I bilden finns dels en översiktsvy med svenska fartyg längst upp och den svenska hären uppställd i mitten, dels även i nederkanten en realistisk närbild av drabbningen där kavalleri under polska fanor rycker fram från vänster och nedkämpar de svenska trupperna.

Översättning:

Ett av de få porträtt som tros föreställa Anna Vasa

Ett av de få porträtt som tros föreställa Anna Vasa

Anna, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Wendes prinsessa, arvfurstinna av Storfurstendömet Finland etc.

Högvälborne, oss innerligt dyre!
Må Herren Gud vara evigt lovad för den stora och betydelsefulla seger, som Han i sin nåd förlänat Eder gentemot denne främste och så förbittrade fiende till Hans Kungliga Majestät och till vårt folk. Herren visade Sin storhet och Sin stora rättrådighet däri att Han icke lät segern bero på arméns storlek eller dess kraftfulla kanoner, eller beväpnade trupper, ej heller på ränker eller mänsklig förslagenhet utan endast på Sin egen rättrådighet och makt. Herren såg Hans Kungliga Majestäts och vår stora förnedring, såg hurusom många provinser hade ödelagts av honom [Karl IX] och hurusom många människor förtrycktes av hans grymhet, såg hans  planer och övermod och kunde inte längre uthärda utan i sitt förakt överantvardade han äntligen honom [Karl IX] och hela hans krigsmakt åt Eder, Högvälborne.
Härav glädjer vi oss innerligt, att Herren lät er uppnå denna framgång mot honom, vilket förlänar Eder, Högvälborne, berömmelse i alla främmande länder och stor ära inför Fosterlandet.
Innerligt önskar vi att Herren framgent bereder Eder, Högvälborne, allt större ära och framgång. Och ity att vi av denna seger känner en särskild och stor glädje, och för att glädjen skall bli desto mera fullkomlig, så vill vi snarast att Ni, Högvälborne, till åminnelse uppdrar åt den som är skickad och insiktsfull att engagera en målare, som avmålar platsen, formationerna och varje händelse när detta slag utkämpades, och därvid utmärker namn på platser och personer, däri gör Ni, Högvälborne, oss en stor och tacknämlig gärning.
Vi tillönskar sålunda hälsa och Guds beskärm.
Från Cracow 21 Octobris  1605
Gentemot Eder, Högvälborne, tillgivna Anna, prinsessa av Sverige
Adress:
Till oss innerligt dyre Högvälborne Herr Carol Chodkiewicz, Starosta över Zmudz, Storhetman av Storfurstendömet Litauen etc.

Läs Janina och Sven Ahlgrens artikel Anna Vasa – svensk prinsesa i Polen >>