Statliga åtgärder försvårar för kvinnor på en patriarkal arbetsmarknad

I Polen är kvinnorna mindre ute i arbetslivet än i många andra länder i Europa. Förra året var 57 % av kvinnorna i åldern 15–64 år anställda jämfört med 69 % av männen, skriver analytikern Piotr Arak i Central European Financial Observer. Gapet mellan anställda kvinnor och anställda män i Polen är 17 % mot genomsnittligt 10 % i Europa. I Finland och Litauen är skillnaden mindre än 2 % och i Malta hela 40 %.

Polen liknar i det här avseendet Sydeuropa, länder med patriarkala traditioner där man räknar mer med familjen än med staten. I en opinionsundersökning för några år sedan ansåg 45 % att mannen ska tjäna pengar och kvinnan ska ta hand om barnen. Den inställningen gör det svårare för kvinnor på arbetsmarknaden även om man kan kombinera skötseln av hemmet med deltidsarbete, skriver Arak. Men trots år av diskussioner om en mer flexibel arbetsmarknad arbetar bara 10 % av de polska kvinnorna deltid. I Nederländerna ligger den siffran på 77 %, i Ungern på 7 %.

Polska kvinnor kanske inte vill ha deltid eftersom lönen blir lägre. Dessutom är lönerna i Polen 60 % av vad de är i de utvecklade länderna. Men en viktig orsak är bristen på barnomsorg. Småbarnsmammor som får hjälp av föräldrar går tre gånger oftare tillbaka till jobbet än de som inte har den hjälpen.

Samma resonemang gäller när det handlar om att skaffa fler barn: om partnern tar delar av barnledigheten tredubblas intresset för ett andra barn. Det nya flerbarnsbidraget på 500 złoty per barn och månad från och med det andra barnet, har bidragit till att fattigdomen minskat bland barnfamiljerna. Men det medför troligen också att lågutbildade deltidsarbetande kvinnor i större utsträckning lämnar arbetsmarknaden, skriver analytikern. Man räknar med att 278 000 extra små polacker kommer till världen under de närmaste åren med anledning av det nya barnbidraget. Och att deras mödrar slutar jobba.

2014 inleddes en gradvis höjning av pensionsåldern. Från tidigare 60 år för kvinnor och 65 för män skulle alla nu arbeta fram till 67 år. Idag är pensionsåldern i praktiken 61/66 år. Men kvinnorna, som vanligen stannat hemma när barnen var små, har dels färre antal arbetade år, dels oftare deltidsarbete och dels lägre löner. Kvinnornas pension är alltså avsevärt lägre än männens. Att oavlönat hushållsarbete skulle ge pensionspoäng har det aldrig varit tal om, påpekar Arak.

De sociala attityderna påverkar alltså i hög grad kvinnornas närvaro på arbetsmarknaden. Kvinnorna utgör en reserv som ökar den ekonomiska tillväxten om den tas tillvara. Särskilt när man betänker att kvinnorna idag har bättre utbildning än männen, och det bör inte slösas bort genom statliga åtgärder som får kvinnorna att välja hushållsarbete i stället för yrkesarbete. (Central European Financial Observer 29 juni 16)