Hans, Krystyna och Kaj …

Varför hedrades just ni? Varför har ni engagerat er i det svensk-polska samarbetet? och vad ni för idéer inför framtiden?

Alla i Samfundet har bidragit till detta

Hans Bjernby.

I min roll som ordförande för Samfundet arbetar jag främst för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för föreningarnas olika verksamheter. I det ligger att behålla och utveckla intresset för de svensk-polska relationerna genom insatser av olika föreningsgemensamma verktyg t ex hemsida, medlemstidning och kontakter med skilda samarbetspartners.

Under de tio åren som ordförande har jag sett Samfundet växa från tre till dagens sju föreningar, vilket naturligtvis också resulterat i ett ökat antal medlemmar. Jag ser utmärkelsen som ett hedrande bevis för alla dem i Samfundet som på olika sätt bidrar med sina insatser i aktiviteterna. Sedan har jag den ärofulla förmånen att för er alla ta emot denna orden.

Intresset för Polen blev en naturlig följd av min tjänstgöringsperiod på Sveriges ambassad i Warszawa. Familjen hade upptäckt ett spännande grannland befolkat med vänliga och generösa människor och med ett rikt kulturhistoriskt arv.

Vi ville väldigt gärna ha en fortsatt kontakt med det land som gett oss så många nya och intressanta upplevelser och erfarenheter. Glädjande nog hittade jag fram till det Svensk-Polska Samfundet och dess medlemmar med deras intresse för polsk kultur, handel och turism.

Deltog inledningsvis i arbetet med att anpassa Samfundet till det moderna samhällets krav, vilket bl a innebar utvecklade arbetsformer och modernare informationsspridning. Ett arbete som fortlöpande pågår.

Den bärande idén för Samfundets styrelse är att i allt väsentligt värna om och i de former som är möjliga, stödja de lokala föreningarnas verksamhet. Det är just föreningarna som står för den konkreta verksamheten, var och en efter sina förutsättningar. Stödet till föreningarna utgörs idag i huvudsak av olika föreningsgemensamma verktyg för information och kontaktsökande. Genom ömsesidig spridning av information om föreningarnas verksamhet kan också idéer uppstå och tillvaratas. Men trots allt behövs oftast en personlig kontakt på gräsrotsnivå då intresset för vår verksamhet skall initieras, fångas och tillvaratas. Men självfallet är vi i styrelsen lyhörda för föreningarnas behov och önskemål och tar tag i dessa då så är möjligt och lämpligt.

Hans Bjernby

Det var nog föreläsningarna …

Krystyna Larsson

Kanske blev jag utnämnd för att jag tack vare min anställning på ABF Stockholm bidragit till ett antal föreläsningar/seminarier som drog mycket folk: Adam Michnik, Kjell Albin Abrahamson,  Steve Sem-Sandberg med flera. Dessutom har jag varit mycket engagerad i den ”Polska Dagen” i Mariefred år 2010 då ambassadör Michał Czyż tog initiativ till utmärkelsen.

I Polen var jag engagerad i internationellt samarbete och föreningsliv. När jag flyttade till Sverige var det självklart att jag skulle bli aktiv i en svensk förening för att kunna sprida kunskap om mitt gamla hemland. Den enda förening som var aktuell var Svensk-Polska Föreningen i Stockholm där jag blev medlem i slutet på 1970-talet. Vad avser framtiden vill jag fortsätta att sprida information om Polen i Sverige och försöka engagera yngre medlemmar i styrelsearbetet.

Krystyna Larsson

Kaj Wahlberg.

Känner sympati för lande

där jag bodde i fyra år

Jag har engagerat mig i Svensk-Polska föreningen för att jag kom att känna sympati för det land jag bodde i under 4 år i början av 1990-talet. För framtiden hoppas jag att vi kan få in yngre medlemmar och att vi också kan genomföra andra former av aktiviteter än idag. Jag hoppas på bra förslag från medlemmarna.

Kaj Wahlberg