EU-parlamentet stöder utlösning av artikel 7

Konstitutionsdomstolen var den första som fick nytt reglemente.
Foto: wikipedia.

När EU-parlamentet efter en debatt om rättssäkerheten i Polen på torsdagen gick till votering röstade 422 av de 617 ledamöterna ja till att aktivera Artikel 7 i Lissabonfördraget mot Polen. 147 röstade nej och 48 avstod.

I slutet av förra året vidtog EU-kommissionen det ovanliga beslutet att utlösa Artikel 7 med anledning av de kontroversiella lagar som ger politikerna mycket stor makt över domstolarna.

Beslutet innebär kritik mot rättssäkerheten i Polen och kan i förlängningen innebära att Polen fråntas sin rösträtt i EU. Det är dock inte troligt att det går så långt eftersom det kräver ett enhälligt beslut och Ungern lovat stödja Polen i en sådan omröstning.

Polen ska i slutet av månaden lämna in sitt svar till EU. Konflikten om rättsstatsprincipen i Polen har pågått i över två år, men sedan premiärminister Mateusz Morawiecki haft samtal med bl.a. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker anses möjligheterna till en lösning ha kommit lite närmare.

Den polska regeringen hävdar att rättssystemet ända sedan kommunisttiden varit ineffektivt och korrupt, och att medborgarna vill ha en förändring. Samtidigt har de nya lagarna vid en prövning visat sig inte hålla för EUs grundläggande värderingar, och den av regeringen inbjudna Venedigkommissionen som består av Europas främsta grundlagsexperter har rekommenderat att vissa ändringar görs. Även USA har uttryckt oro för att rättssäkerheten är i fara. (Polskie Radio och wB 1 mars 18)