Det föds för få barn i Polen

Det föds för få barn idag i Polen. Foto: wikipedia.

Förra året var antalet döda 35 000 fler än antalet födda i Polen, och det har sett ut på ungefär samma sätt under de senaste åtta åren – med undantag för 2017, då de nyfödda var lite fler än de avlidna. Befolkningen i landet minskar alltså kontinuerligt, vilket innebär att allt färre är med och bidrar till samhällsekonomin.

För att befolkningen ska ligga kvar på samma nivå som tidigare behövs att kvinnor i fertil ålder föder i snitt 2,1 barn. I Polen födde kvinnorna bara 1,43 barn, enligt färsk statistik från GUS (Statistiska centralbyrån). Även på landsbygden är födelsetalen mycket låga.

Anledningarna är flera, skriver GUS i sin rapport. Den viktigaste är att ungdomar idag går i skolan längre, och därför väntar med att ingå i fasta förhållanden och skaffa barn. Kostnaderna för att uppfostra barn ökar tveksamheten.

Under de senaste decennierna har samhället förändrats, och kvinnornas självständighet i förhållande till männen ökar. Det traditionella mönstret där mannen har bäst utbildning och högst lön har brutits. Kvinnorna är idag ofta bättre utbildade, och väljer dessutom att inte gifta sig utan själva ta hand om barnen. Mer än en fjärdedel av de barn som föddes 2018 växte upp med bara en förälder.

Utvecklingen i Polen är densamma som i andra länder i Europa, men de polska födelsetalen är ovanligt låga.

För att råda bot på den sviktande befolkningsutvecklingen föreslår GUS ett omfattande system av sociala satsningar, från förbättrad förlossningsvård och barnomsorg fram till förskoleåldern samt ekonomiska stöd till ensamstående mödrar.

PiS-regeringen införde visserligen 2016 ett generöst barnbidrag och räknade med att antalet nyfödda skulle öka med 400 000 om året. Och i början sköt barnafödandet i höjden men idag är siffrorna desamma som före barnbidraget.

En annan viktig faktor till den minskande befolkningen i landet är naturligtvis utvandringen – många unga företagsamma polacker flyttar utomlands för att jobba och stannar sedan kvar i det nya landet och bildar familj där. Många av de runt en miljon polacker som bor och arbetar i Storbritannien har till exempel ansökt om förlängt uppehållstillstånd i samband med Brexit. Det är inte självklart att de polska barn som föds i andra länder kommer tillbaka och bidrar till att bygga upp hemlandet.

Gunilla Lindberg