Nittio år av goda relationer mellan Polen och Sverige

Den 3 juni 2009 har det gått 90 år sedan det upprättades diplomatiska förbindelser mellan Polen och Sverige, skriver polska ambassaden i Stockholm på sin hemsida.

Sverige var ett av de första länder som den självständiga polska republiken reglerade sina förbindelser med. Under mellankrigstiden var kontakterna livliga och många svenska företag investerade i Polen.

Efter andra världskrigets utbrott den 1 september 1939 erkände Sverige den polska exilregeringen trots tyska påtryckningar. En polsk beskickning verkade i Sverige under hela kriget, och svenskar gav aktivt stöd till den polska motståndsrörelsen. Företrädare för svenska företag i Polen tog med sig underrättelsematerial till Stockholm för vidare befordran till de allierade. I krigets slutskede hämtades ca 30 000 koncentrationslägerfångar i Röda Korsets vita bussar. Nära hälften av dem var polska medborgare, och de som stannade kvar i Sverige blev stommen till den polska invandrarbefolkningen i Sverige.

Svenskarna organiserade också brett upplagda aktioner för humanitärt bistånd. Utöver direkt hjälp med mat och läkemedel inrättade de även sjukhus och hälsovårdscentraler i Polen. På 1970- och 1980-talet utvecklades kontakterna, inte minst sedan visumtvånget avskaffats. En ny våg av svensk hjälp kom i samband med Solidaritettiden och krigstillståndet. Sverige tog emot många polska politiska flyktingar och gav också demokratisk hjälp till oppositionen och civilsamhället. Det var en mycket storskalig humanitär aktion – den största svenska välgörenhetsinsatsen efter andra världskriget.

Efter järnridåns fall stödde Sverige Polens medlemskap i EU, och under sin ordförandetid 2001 arbetade Sverige för östutvidgningen, som trädde i kraft 1 maj 2004. Sverige var också ett av de tre länder som öppnade sin arbetsmarknad för de nya EU-medborgarna.
I dag är Polen och Sverige nära samarbetspartner i Europeiska unionen. Ett exempel är det gemensamma polsk-svenska initiativet till det Östliga Partnerskapet. (Polska ambassaden 2 juni 09)