Anslagen till vård av äldre och multisjuka dras in

Polens enda geriatriska sjukhus, som ligger i Katowice, ingår i det så kallade sjukhusnätet och därmed är finansieringen tämligen säkrad.

Men det finns åtskilliga geriatriska avdelningar på landets sjukhus som går en osäker framtid till mötes. Finansieringen av sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłłs sjukhusnät gäller inte sjukhusens vårdavdelningar för de äldre.

Så sent som i vintras försäkrade Radziwiłł att vården av de äldre inte är i farozonen. Men hans ord saknade förankring i den nya sjukhuslagen som president Andrzej Duda undertecknade i april 2017.

Ett enda geriatriskt sjukhus för ett land med 38 miljoner invånare räcker naturligtvis inte, det krävs geriatriska mottagningar och vårdavdelningar vid sjukhus över hela Polen. Radziwiłłs antydningar att det räcker med geriatriska konsultationer – att en geriatriker tittar in på vårdavdelningen då och då – är rent av befängda.

Sjukvårdsministern motsägs också av experterna.

Konsultationerna bör finnas men förutom dem måste vi i Polen som i hela den civiliserade världen ha tillgång till geriatriska avdelningar, säger geriatrikprofessor Tomasz Kostka.

Patienterna har ofta genomgått kirurgiska ingrepp och hos oss ska de få en djupare neuropsykologisk vård, en bredare rehabilitering m.m. för att öka sina möjligheter att fungera normalt, säger professor Jaroslaw Derejczyk, chef för geriatriska sjukhuset i Katowice.

Den palliativa vården, långvården och hospisverksamheten, som ofta är i privat regi, vill regeringen lämna utan finansiering trots att de statliga bidragen redan nu tillhör de lägsta i Europa.

Intresset för och insikten om behovet av vård för de äldre har på senare år ökat i Polen, inte minst tack vare Jerzy Owsiaks årliga välgörenhetsarrangemang Den stora Julorkestern och tack vare ombudsmannen för de mänskliga rättigheterna, Adam Bodnar, som genom flera projekt har gjort polackerna uppmärksamma på att äldre patienter behöver en komplex vård och hjälp i det dagliga livet.

Det räcker dock inte. De äldre patienterna hamnar oftast hos vanliga läkare som inte klarar att se deras sammansatta behov och behandla flera sjukdomar samtidigt.

Det finns 300 praktiserande geriatriker i Polen, det lägsta antalet i Europa. Det betyder 0,16 läkare per 10 000 invånare över 65 år. I Tjeckien är det 10 gånger fler (1,2 per 10 tusen) och i Sverige finns det drygt 4 geriatriker per 10 tusen invånare. I Polen finns stora regionala skillnader där vissa regioner överhuvudtaget inte kan erbjuda äldrevård.

Tack vare EU-bidragen är det sedan 2014 möjligt att utbilda sig till specialist i geriatrik, men inom den medicinska grundutbildningen ägnas fortfarande mycket lite tid åt geriatrik och flera specialister på området väljer att arbeta inom ett annat kompetensområde eller ett annat yrke.

Att strypa finansieringen av äldrevården tycks knappast förbättra den redan idag dramatiska situationen.

Dorota Tubielewicz Mattsson