Den nya PiS-människan

Skolminister Anna Zalewska vill forma eleverna till trogna PIS-are. Foto: Adrian Grycuk.

Skolan är kanske en av våra viktigaste bärare och förmedlare av värderingar. Så har det alltid varit och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är väl medvetet om det. Därför vill partiet nu reformera det polska skolsystemet för att utbilda och forma nya generationer till sin egen avbild.

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Kursplanerna är de dokument som presenterar den filosofi som makthavarna vill förmedla och som preciserar vad eleven ska kunna och förstå. De avslöjar också det didaktiska mönstret där man antingen ser den unga människan som subjekt som lär sig att själv ta initiativet till olika handlingar eller som objekt som ska underkasta sig överheten.

Den juridiska dagstidningen Gazeta Prawna har låtit experter från Polska Vetenskapsakademin (PAN) titta på de nya kursplanerna. Av deras utlåtande framstår den mycket traditionella och förlegade bilden av läraren som står i centrum och talar till eleverna. Man lägger stor vikt vid den kristna etiken, vid konservativa värderingar och traditioner.

De nya kursplanerna utesluter enligt experterna diskussion och debatt. Eleverna förväntas vara passiva, de får inte lära sig diskutera, ta ställning och ha egna åsikter, att göra motstånd. Eleven ses som ett objekt, någon som ska formas och inte som en partner som aktivt kan delta i och tolka situationer (kulturella, sociala eller politiska).

Experterna pekar också på att de nya kursplanerna genomgående presenterar en världsbild som ska uppfattas som den enda rätta tolkningen av verkligheten. Det finns inget utrymme och ingen acceptans för tolkningsmångfald, för diskussion om olika värderingar och framför allt för möjligheten av träffa egna val. När skolreformen genomförts ska eleven ha rätt värderingar och vara ”styrd i riktningen mot lämpliga val och beslut”. Professor Klus-Stanska skriver i sitt utlåtande: Varför vill man pådyvla eleverna idylliska verklighetsbilder istället för att hos dem utveckla förmågan att reflektera, debattera och vara tolerant inför olikheter? Varför pådyvlar man eleven färdiga lösningar istället för att ge dem instrument att utveckla individuella värdesystem och bygga egna för dem själva viktiga ställningstaganden?

Den katolska världsbilden syns särskilt tydligt i kursplanen för det ämne som handlar om hur man ska leva i en familj. Barn och ungdomar ska lära sig att sexdebuten bör ske efter äktenskapets ingående. På så sätt utesluts en stor grupp ungdomar som kanske inte kommer att ingå äktenskap. Likaså icke-heterosexuella personer eftersom samkönade äktenskap inte är tillåtna i Polen. Sex bland dem som inte vill eller kan ingå äktenskap framställs som ytterst olämpligt.

Redan Stalin försökte skapa den nya människan. Och dessvärre lyckades han. För när man ser de nya kursplanerna för den polska skolan och hur politikerna vill forma barn och ungdomar inser man med all tydlighet att det styrande partiet i Polen är hans trogna efterföljare.

Dorota Tubielewicz Mattsson