Gamla byar gynnar hotade fåglar

Gammal polsk by. Foto: D. Świtała.

Gammal polsk by. Foto: D. Świtała.

Genom att bevara gamla gårdar och hitta kreativa sätt att bygga nya hus kan vi motverka de senaste decenniernas drastiska nedgången bland jordbruksfåglar i Europa. Svenska och polska forskare har tillsammans studerat artrikedomen vid äldre bebyggelse och vid hus som byggts efter 1989. De äldre miljöerna hyste många fler fåglar – både räknat i arter och antal.

Det är viktigt att hitta de miljöer som finns kvar i jordbrukslandskapet och där fåglarna trivs. Polen är ett idealiskt land för studier av detta, eftersom landsbygden förändrats mycket efter kommunismens fall 1989. Många mindre jordbruk har lagts ner, bondgårdarna har rivits och ersatts med moderna bostäder för pendlare.

Forskarlaget undersökte 78 bostäder och gårdar i 30 polska byar. De hittade 12 000 individer av 135 fågelarter, många av dem är hotade i Europa i dag.

Äldre fastigheter hade tydligt fler fågelarter än hus byggda efter 1989 och de aktiva jordbruksfastigheterna var i särklass de fågelrikaste miljöerna, säger ekologen Tomas Pärt på SLU. Art- och individrikedom minskade drastiskt när byarna moderniserats.

Forskarna tror att detta beror på att äldre bebyggelse och framförallt bondgårdar är mer varierade miljöer än nybyggda fastigheter.

Äldre hus har takpannor, halmtak, skorstenar och träbjälkar, och i trädgårdarna finns små uthus, äldre träd, buskar, fruktträd, dammar och hagar. Alla dessa småmiljöer erbjuder en mängd arter boplatser och mat, något som var speciellt tydligt för bondgårdar med djur, gödselstackar och spillsäd, säger Tomas Pärt.

Forskarna vill nu att man ska utveckla nya strategier för att förvalta byarnas och jordbrukslandskapets fågelmångfald genom miljöstöd, renovering av äldre byggnader och andra åtgärder som gynnar mångfalden av fåglar, fjärilar och andra djur.

Studien har letts av Zuzanna Rosin vid Adam Mickiewicz University i Poznan. Från SLU medverkade Tomas Pärt och Michal Zmihorski. (23 aug 16)