Gränsöverskridande samarbete i Östersjöregionen

Samarbete är nödvändigt för att finna lösningar på problem som följer med den ekonomiska globaliseringen, skriver kulturgeografen David Rylander från Göteborg. Han pekar på de två euroregionerna Pomerania och Baltic där arbetet går ut på att förbättra kommunikationerna mellan Sverige, Polen, östra Tyskland och de baltiska staterna.

I Baltic utvecklas nätverken mellan Danmark, Polen, Ryssland, Sverige och de baltiska staterna.

Östersjöområdet har förvandlats från en splittrad region under det kalla kriget till en alltmer integrerad ekonomisk motor inom det utvidgade EU. Det gränsöverskridande samarbetet i södra Östersjöregionen har bl.a. resulterat i bildandet av euroregionerna Pomerania och Baltic. Dessa är exempel på överenskommelser om transnationellt samarbete mellan kommuner och regioner som har en landgräns eller en sjögräns emellan sig. Polska aktörer har en betydande roll i både Pomerania och Baltic eftersom ungefär halva ytan och hälften av befolkningen är polsk.

Varför en euroregion?

Den europeiska integrationen har skapat nya villkor för konkurrens och samarbete och påverkar många regioner att ta ett fastare grepp om den regionala utvecklingen.

Ett politiskt forum

Euroregionen Pomerania binder samman områden i Polen, Sverige och Tyskland.

Euroregionen är ett politiskt forum och en arena för att utbyta erfarenheter och sätta upp gemensamma målsättningar. Det finns flera skäl till varför ett transnationellt samarbete formaliseras till en euroregion:
Samarbete är nödvändigt för att finna lösningar på problem som följer med den ekonomiska globaliseringen. Omvandlingen till en mer kunskapsdriven och nätverksbaserad ekonomi globalt och omvandlingen från planekonomi till marknadsekonomi i reformländerna får många konsekvenser i form av struktur-omvandlingar lokalt.

För att vända på en negativ utveckling med industrinedläggningar och hög arbetslöshet har lokala och regionala aktörer skapat koalitioner för ekonomisk förnyelse. Dessa består av en blandning av privata och offentliga aktörer. Nya institutioner och nätverk har bildats för att stödja företagande och stimulera utbyte och synergier.

Behov av samordning

Det finns också behov av att samordna aktiviteter så att alla har kännedom om avslutade och pågående projekt. Och inte minst att göra det möjligt att ta emot direkt finansiellt stöd från EU:s regionala fonder.

Pomerania består av områden som hör till Polen, Sverige och Tyskland. I regionen bor 3,7 miljoner invånare. Den största staden i regionen är Szczecin. Andra större städer är Malmö och Koszalin. Processen att bilda en transnationell region startade 1991 efter omvandlingen i Östeuropa. Pomerania Euroregion bildades i december 1995 av polska och tyska aktörer, dvs. 35 kommuner i dåvarande Sczcecins län och 6 kreise och 2 städer i Mecklenburg-Vorpommern. 1998 anslöt sig Skåne med sina 33 kommuner efter att först ha inväntat sammanslagningen av Malmöhus och Kristianstads Län.

Syftet med euroregionen är att genomföra gemensamma aktiviteter för att främja en uthållig utveckling och nära relationer mellan invånarna på alla sidor om nationella, regionala och lokala gränser. Samarbete av prioritet är miljöskydd för Östersjön och aktiviteter för att främja småföretag. Innehållet i samarbetet är en blandning av projekt: gemensam samhällsplanering för regionens övergripande utveckling och inte minst projekt för kulturutbyte: ungdomsläger, festivaler, utbildning, utställningar av konst och hantverk, seminarier, musik- och dansuppvisningar.

Baltic består av områden som hör till Danmark, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige. Här bor 5,9 miljoner invånare. Den största staden i regionen är Gdansk. Andra större städer är Kaliningrad och Gdynia.

Euroregion Baltic bildades 1998 på initiativ av ett antal kommuner som hade utvecklat vänortssamarbeten och som såg tiden mogen att formalisera ett djupare regionalt samarbete. Det avgörande beslutet togs av aktörer från Bornholm (Danmark), Klaipda (Litauen), Liepja (Lettland) de tidigare polska regionerna Elblg, Gdask, Olsztyn and Supsk; den ryska exklaven Kaliningrad och de tre svenska länen Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Bättre livsvillkor målet

Målsättningen är att förbättra livsvillkoren för befolkningen i regionen, att underlätta ömsesidiga kontakter, stärka banden mellan kommuner, övervinna historiska fördomar och att planera aktiviteter som främjar en uthållig utveckling. Prioriterade arbetsområden är fysisk planering, transporter och regionala utvecklingsfrågor, miljö och ekologisk hållbar utveckling, sociala frågor och lokal/regional demokrati. Innehållet i samarbetet stämmer i stort överens med Pomeranias.

Vad betyder då Pomerania och Baltic för integrationen i södra Östersjöregionen?
Det transnationella samarbetet i Pomerania och Baltic har växt sedan 1990-talet. Samarbete direkt mellan lokala aktörer utan att staten eller nationella organisationer tjänar som mellanhänder blir allt vanligare. Orsaken till detta är den europeiska integrationen, ökad handlingsfrihet för kommuner och regioner såväl som en snabb utveckling av kontaktfrämjande infrastruktur och ökad användning av nätverkstjänster.

För allmänheten betyder inte Pomerania och Baltic så mycket. Det är de direkta interpersonella kontakterna som betyder mest och inte euroregionernas arena som eliterna har skapat.

Pomerania och Baltic spelar trots detta en roll som koordinatörer av trans-nationellt samarbete medan konkreta projekt bl.a. bidragit till kunskap om förhållanden på andra sidan Östersjön samt inte minst lösningar av gemensamma problem. Detta underlättar integrationen av södra Östersjöregionen.

David Rylander