IMF sågar PiS ekonomiska politik

IMF.

Även Internationella Valutafonden, IMF, varnar nu Polen för att fullfölja den aviserade ekonomiska politiken.

Polen har haft en bättre tillväxt än övriga EU-länder hittills men de politiska beslut som har tagits kan försvaga investeringsklimatet och tillväxten, skriver IMF i sin rapport.

Med det nya generöst tilltagna barnbidraget, det höjda grundavdraget och inte minst sänkningen av pensionsåldern kan, beroende på hur förslagen kommer att formuleras, budgetunderskottet komma att ligga en bra bit över de 3 % som EU rekommenderar.

Myndigheterna avser visserligen att börja beta av underskottet med ¾ % om året från 2018, men redan nästa år bör finanspolitiken dra nytta av den starka tillväxten och konsolidera ekonomin. För att öka marknadens förtroende bör underskottet minskas samtidigt som man vidtar trovärdiga tillväxtvänliga åtgärder för att nå regeringens mål på 1 % av bnp år 2020, konstaterar IMF.

Skatten på de finansiella institutionerna minskar kredittillgången och ökar den finansiella sårbarheten menar Valutafonden och rekommenderar att den ersätts av en mer tillväxtvänlig skatt på vinst.

Momssatsen kan hållas kvar på nuvarande nivå även efter 2017, och de offentliga utgifterna bör sänkas. Polen bör också fasa ut de generösa pensionsbestämmelser som bönder och gruvarbetare har, skriver IMF, som också välkomnar en effektivisering av skatteindrivningen.

Valutafonden rekommenderar en omprövning av beslutet att sänka pensionsåldern, vilket skulle kunna undergräva de offentliga finanserna och minska tillgången på arbetskraft.

Med en snabbt åldrande befolkning är detta ett steg i fel riktning och pensionerna skulle sjunka avsevärt, vilket ökar behovet av sociala förmåner och har negativa konsekvenser för budgeten, skriver IMF.

Det är nödvändigt att upprätthålla stabiliteten i finanssektorn, påpekar Valutafonden. Banksektorn är fortfarande välkapitaliserad men lönsamheten har sjunkit efter en längre period med låga räntor och högre avgifter. Därmed riskerar man att utlåningen flyttas över till någon mindre reglerad sektor.

Förslaget att omvandla bolån i schweizerfranc till złoty riskerar att undergräva den finansiella stabiliteten med negativa konsekvenser för kredit och tillväxt. Det är bättre att hjälpa låntagare efter individuell bedömning, rekommenderar IMF.

Strukturreformer bör i första hand handla om de demografiska utmaningarna sjunkande födelsetal och ökad livslängd – och att minska de regionala skillnaderna.

För att öka produktiviteten bör kvinnor och äldre uppmuntras att öka sin närvaro i arbetslivet, och den ökade tillgången på yrkesutbildning finner IMF utmärkt. I stället för kontanta barnbidrag bör Polen satsa på en utbyggnad av barnomsorgen, för att öka kvinnors möjlighet att yrkesarbeta. Och om man behåller den nuvarande pensionsåldern stannar fler äldre kvar i yrkeslivet.

Inte minst viktigt är att minska de regionala skillnaderna, och för det behövs större möjlighet till utbildning i de östra delarna av Polen och satsningar på infrastruktur för att dra till sig utländska direktinvesteringar till fattigare regioner, skriver Internationella Valutafonden i sin rapport. (IMF 16 maj 16)