Justitieminister dömer ut dom

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro. Foto: P Traacz, regeringskansliet.

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: P Tracz, regeringskansliet.

Zbigniew Ziobro, justitieminister och riksåklagare, kritiserar i hårda ordalag en dom, där en anställd på ett tryckeri fick böta, sedan han vägrat trycka informationsmaterial om homosexuella.

Detta är ett farligt prejudikat, domstolarna är skyldiga att skydda den konstitutionella samvetsfriheten, skriver Ziobro på justitiedepartementets hemsida.

Domstolarna ska upprätthålla medborgarnas fri- och rättigheter, däribland näringsfrihet, och inte ålägga dem något tvång. Inga ideologiska övertygelser rättfärdigar att man bryter mot dessa fundamentala regler, skriver justitieministern, som anser att domslutet strider mot tanke- och åsiktsfriheten. Samvetsfriheten ger den anställde rätt att vägra stödja det homosexuella innehållet i reklamen.

Därför är den fällande domen i Łódź mot det privata tryckeriet ett farligt prejudikat. Den försätter beställaren i en privilegierad situation och bryter mot den anställdes rätt att med hänsyn till sitt samvete vägra stödja homosexuellt innehåll, skriver justitieministern, som nu beslutat rättegången ska göras om.

Denna till synes groteska situation har emellertid allvarliga undertoner. Maktens tredelning börjar bli alltmer ifrågasatt av regeringen och domstolarnas oberoende – ett minne blott. Att justitieministern ifrågasätter en oavhängig domstols utslag är bara en fortsättning på PiS-regeringens kamp mot det polska rättsväsendet. Efter att ha lamslagit Konstitutionsdomstolen är det nu dags att tala om för samtliga domstolar i Polen hur de ska döma och att den ”goda förändringens” regler gäller.

En annan aspekt av det hela är att de nya makthavarna använder allt hårdare nypor i sin kamp mot de homosexuellas rättigheter, feminism och jämställdhetssträvanden. Det är en ideologisk kamp där man försöker begränsa de mänskliga rättigheterna och pådyvla andra sina egna moraliska övertygelser.

Dessutom utvidgar man den berömda ”samvetsklausulen” till allt fler områden. Nu är det inte bara sjukvårdspersonal som kan vägra befatta sig med aborter eller prenatala undersökningar med hänvisning till samvetsklausulen. Nu kan vem som helst som inte gillar homosexuella, brunögda eller inte är PiS-anhängare åberopa sig sitt samvete och börja diskriminera, utesluta och förfölja.

Ziobros förehavanden kritiseras i sin tur av Helsinki Foundation for Human Rights, som på sin hemsida påpekar att politiker allt oftare uttrycker sig i negativa ordalag om domstolar, enskilda domare och rättsliga processer. Det är oacceptabelt att en person, som å ena sidan är en aktiv politiker och å andra sidan riksåklagare och justitieminister, gör uttalanden av det slaget. Detta bör inte ske i ett samhälle som respekterar den demokratiska rättsstaten och maktdelning, menar organisationen. Höga tjänstemän, särskilt de som är ansvariga för brottsbekämpning och rättskipning bör vara särskilt försiktiga när det gäller synpunkter på aktuella brottmål.

Det ofattbara börjar bli en verklighet i Polen – kampen mellan två värdesystem, där människor, övertygelser och samveten ställs mot varandra och värderas av makthavarna.

Dorota Tubielewicz Mattsson