Leszek Balcerowicz besökte Uppsala

Förre polske finansministern och centralbankschefen Leszek Balcerowicz föreläste i Uppsala. Foto: Joanna Backman.

Förre polske finansministern och centralbankschefen Leszek Balcerowicz föreläste i Uppsala.
Foto: Joanna Backman.

Den 8 oktober föreläste den förre polske finansministern och centralbankschefen Leszek Balcerowicz över ämnet Starting from Scratch. Central Eastern Europe after the fall of Communism vid Uppsala universitet. Intresset var stort och föreläsningssalen i Ekonomikum välfylld. Besöket arrangerades av Svensk-Polska Föreningen i Uppsala i samarbete med polska ambassaden i Stockholm.

Leszek Balcerowicz är det namn som ofta brukar nämnas i samband med Polens remarkabla ekonomiska utveckling efter kommunismens fall. Hans reformer var enligt många bedömare avgörande för att Polen har haft en stark tillväxt de senaste tjugofem åren. Det finns emellertid även kritiska röster som menar att hans reformer skapade alltför stora sociala skillnader i Polen.

Under sin föreläsning fokuserade emellertid Balcerowicz inte så mycket på egna insatser. Han talade istället om hur olika politiska system påverkar den ekonomiska utvecklingen. Det planekonomiska system som Polen kastade av sig för tjugofem år sedan vilade enligt Balcerowicz huvudsakligen på två för ekonomin förödande principer: den privata sektorns ägandemonopol och en centraliserad ekonomi. För att upprätthålla ett sådant ekonomiskt system var det i sin tur nödvändigt att undvika demokratiska styrelsemetoder genom att upprätta en lång lista av ”brott” gentemot det kommunistiska systemet. Med olika tillväxttabeller visade Balcerowicz att det finns ett tydligt samband mellan tillväxten och avskaffandet av de planekonomiska principerna: ju färre planekonomiska regler, desto större tillväxt. Enligt Balcerowicz är det just det som är anledningen till att många före detta sovjetstater har misslyckats med att uppnå samma ekonomiska tillväxt som Polen – de har inte genomfört de nödvändiga ekonomiska reformerna.

I Ryssland har de av president Jeltsin igångsatta reformerna avstannat eftersom ekonomin i hög utsträckning vilar på försäljning av naturresurser, menar Balcerowicz. Polen har huvudsakligen lyckats med sina ekonomiska reformer, även om det återstår mycket att göra. Resultatet är en stabil tillväxt som baserar sig på inkomstbringande företag, inte minst innovativa sådana. Polen har emellertid haft andra problem på vägen. Till skillnad från Östtyskland där man haft tillgång till rätt kompetens från Västtyskland, var polackerna tvungna att hitta på egna lösningar.

Adam Sabir.

Adam Sabir
Svensk-Polska Föreningen i Uppsala

Det rådde visserligen ingen brist på utbildade och kompetenta människor men man kan, som Balcerowicz påpekade, vara ”högutbildad men dåligt utbildad”. Anledningen var naturligtvis att många högutbildade polska ekonomer hade skolats in i den kommunistiska planekonomin. De varken kände till eller förstod andra system eller ekonomiska doktriner. Balcerowicz bestämde sig då i början av 1990-talet för att anlita ett tjugotal personer som visserligen hade formellt lägre utbildning men som delade hans reformidéer. Polens framtida ekonomiska utmaning ligger nu i att ytterligare öka andelen privata investeringar och därmed fortsätta på den väg man slog in på för tjugofem år sedan.