”Vi är mycket bekymrade över utvecklingen i Polen”

Sverige fick för några månader sedan en ny ambassadör i Polen – Stefan Gullgren. Peter Eklund besökte honom för en intervju på ambassaden i Warszawa.

Samfundets ordförande Peter Eklund tillsammans med Sveriges nya ambassadör Stefan Gullgren på tjänsterummet i Warszawa.
Foto: Iwona Skrobot

”Vi är mycket bekymrade över utvecklingen i Polen vad avser rättsstaten” säger ambassadör Stefan Gullgren.

Jag har fått tillfälle att samtala med ambassadören en regnig, blåsig och kall februaridag i Warszawa. På hans tjänsterum vid ambassaden som ligger på ul. Bagatela 3, närmast granne med slottet Belweder, dricker vi kaffe och samtalar under trivsamma former.

Stefan Gullgren tillträdde sin tjänst för fem månader sedan och har viss erfarenhet av Polen sedan tidigare: han har ofta färdats genom Polen med bil för att nå färjan i Gdynia under den tid han var stationerad i Ukraina. Han kommer in på den friktion som nu råder mellan de två länderna som främst handlar om de olika tolkningar av historien man gör i Warszawa och Kiev. Länderna har i mångt och mycket en gemensam historia.

Han berättar också om sin tid vid Sveriges ambassad i Moskva och som ambassadör i Kiev, men allt började egentligen med studier i juridik i Uppsala. Parallellt med juridiken läste han kurser i Östeuropakunskap och efter praktik på UD kom han in på den diplomatiska banan. Efter genomgången handläggarutbildning som det hette på den tiden (numera diplomatprogrammet) följde stationering vid ambassaden i Moskva med frågor som rörde politik och ekonomi.

EUs budget minskar med Brexit

Stefan Gullgren uppskattar att det bor ca 100 000 polacker i Sverige. I Polen finns ca 440 svenska företag som sysselsätter ca 100 000 personer. Det innebär att de ekonomiska frågorna är viktiga och gemensamma för de två länderna. Som grannländer har vi en relation som är både bred och djup på många områden. Vad det gäller ekonomin förutspår han att det blir besvärliga förhandlingar nu när Storbritannien lämnar EU.

”Det blir svårare än vanligt att komma överens om EU-budgeten när en medlemsstat som lämnar stora bidrag utträder. Polen är ju en stor mottagare av EU-medel. Hur kommer man att hantera en situation som innebär en mindre EU-budget och sannolikt mindre bidrag till Polen från denna budget, i takt med att den polska ekonomin växer?” funderar Stefan Gullgren. ”Vad får det för effekter på t.ex. den kraftiga utbyggnaden av infrastrukturen som pågått under senare år?”

Han leder in samtalet på den förändring som sker av det polska rättsväsendet och som kritiseras starkt av EU-kommissionen och en majoritet av medlemsstaterna. Med allvarlig min betonar han att Sverige instämmer i denna kritik och här framträder hans juridiska bakgrund tydligt.

”Vi är mycket bekymrade över förändringen av rättsväsendet. Det är en fråga om EU:s grundläggande värderingar. En stark rättsstat med ett oberoende rättsväsende i alla medlemsstater är dessutom en förutsättning för att t.ex. den inre marknaden skall fungera på ett sätt som stärker EU:s konkurrenskraft, vilket både Sverige och Polen vill.”

Vad är problemet med 6 000 till?

Samtalet glider in på en annan skiljelinje och det gäller synen på flyktingar. Enligt en tidigare överenskommelse inom EU skall alla medlemsstater bidra till att ta ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet. Det skulle för Polens del innebära ca 6 000 flyktingar enligt ett omfördelningssystem, men nu vägrar man att göra detta.

”Polen försvarar sitt handlande med att man tagit emot över en miljon personer från Ukraina, varav man hävdar att uppåt 70 000 är flyktingar. Men vad är då problemet med att ta emot ytterligare 6 000 personer?”

Vad förenar då våra två länder?

”Det är grannlandsrelationen och på denna grund det strategiska partnerskapet mellan våra länder” säger Stefan Gullgren med eftertryck. Vi har gemensamma intressen i Östersjöregionen och en samsyn i många frågor på europeisk nivå. Vi vill se ett starkt EU där den inre marknaden och de fyra friheterna värnas. Europas konkurrenskraft behöver stärkas gentemot andra marknader.

Vi pratar också om vilka arbetsvillkor som ska gälla för personer som väljer att arbeta i ett annat EU-land.

”Det är viktigt att människor får anständiga villkor”, säger han.

Energipolitiken i Polen

Samtalet kommer också att handla om energipolitik och Stefan Gullgren nämner att Polen nu diskuterar att bygga kärnkraftverk och att man förbereder sig på att ta emot gas i flytande form från USA. Han har noterat att Polen, trots en mycket hög andel kol i sin energikonsumtion, även har satsat på vindkraft. Polen är ett slättlandskap och det blåser ofta här. Det borde ge goda förutsättningar för att bygga ut vindkraften. En mer effektiv avfallshantering skulle kunna utnyttjas för biogasproduktion. Det finns därmed alternativ till det kol som används idag och som förorsakar miljöproblem. I den starkt växande ekonomin som Polen utgör finns ett växande behov av energi och därmed energieffektiviseringar.

Men vad innebär det att vara diplomatisk?

”Man ska göra klart vad man vill på ett respektfullt och tydligt sätt.”

Det intressanta samtalet tar slut eftersom Stefan har andra åtaganden som väntar på hans uppmärksamhet. Men han lovar att om det passar i tid besöka något av samfundets arrangemang då han råkar vara i Sverige.

Peter Eklund