Ordförandeklubban som var en hjälmkrossare

Skåneföreningens ordförandeklubba – en buzdygan.
Foto: Gunilla Lindberg.

Sedan 16 februari 1975 har Skånsk-polska föreningen i sin ägo ett föremål som vi lite slarvigt kallar ”ordförandeklubban”. Det förlänades föreningens dåvarande ordförande Olle Örbom av Svensk-polska föreningen i Wrocław. Men denna s.k. ordförandeklubba har en betydligt mer komplicerad historia. Det är en replik av en buzdygan, ett slagvapen från riddaretiden och hade till uppgift att slå hål på motståndarens hjälm – på svenska använder man just ordet ’hjälmkrossare’1). Den kunde i sin persiska variant dessutom ha en stilett i skaftet för den fortsatta närkampen. Själva ordet buzdygan anses ibland ha hämtats från ungerskan, men ursprungligen torde det komma från det turko-tatariska bozdoɣan.

När riddarrustningar och visir omkring 1400 ersattes av mera lättrörliga stick- och huggvapen – sablar, värjor, palascher etc. – levde buzdyganen kvar som ett hederstecken som bars av hetmaner och framstående adelsmän i ceremoniella sammanhang. I denna funktion började buzdyganen i Polen och Ukraina från 1500-talet tilldelas framförallt höga officerare. Dess nya funktion som insignium – jämförbart med en marskalkstav eller biskopskräkla – kan onekligen ha samband med den vurm för det turkisk-orientaliska som adeln i Polen-Litauen hyste under 16- och 1700-talen i t ex dräktskick och utstyrsel.

Klubbhuvudet på varje buzdygan hade sin individuella utformning. Den buzdygan som förlänades Olle Örbom har uppenbara likheter med det som förmodas vara Stefan Czarnieckis1) buzdygan som förvaras i skattkammaren på Wawel. Vi har här samma utformning av klubbhuvudets vingar – även om de på vår buzdygan är genombrutna, medan de på det exemplar i Wawel som tillskrivs Czarniecki – och anses härröra från Persien – är fyllda och vackert ornamentade. Men varifrån tillverkaren fått inspirationen tycks stå klart.

Det föremål som vi lite ärerörigt kallar för ”klubban” är alltså inte en ordförandeklubba i vår bemärkelse utan ett insignium att bäras av ordföranden vid solenna tillfällen, t ex vid våra medlemsmöten.

Terho Paulsson

1) Den ursprungliga betydelsen hos det polska verbet oszołomić ’göra ngn häpen el. förvirrad’ är att ’slå någon på hjälmen så att han blir vimmelkantig’ (szołom samma ursprung som hełm ’hjälm’)

2) Stefan Czarniecki deltog som fältherre under Karl X Gustafs fälttåg och förföljde de svenska trupperna ända till Danmark vid deras reträtt efter det svensk-polska krig som gått till den polska historien som ”Syndafloden” (bl a belägringen av Częstochowa).